Apartament 13 (4 camere)

Vândut
ap.13

Detalii

Living 36,57 m²
Dinning 13,36 m²
Dormitor 25,09 m²
Dormitor 21,87 m²
Dormitor 13,86 m²
Bucatarie 9,04 m²
Baie 10,72 m²
Baie 5,00 m²
Grup sanitar 2,34 m²
Hol 11,76 m²
Vestibul 6,36 m²
Logie 14,74 m²
Logie 8,35 m²
Suprafata utila 155,97 m²
Suprafata totala 179,06 m²
ap.13