Apartament 33 (4 camere)

Vândut
ap.33

Detalii

Living 47,11 m²
Dinning 19,58 m²
Dormitor 24,19 m²
Dormitor 16,90 m²
Dormitor 16,25 m²
Birou 6,47 m²
Bucatarie 11,62 m²
Dressing 6,05 m²
Dressing 5,43 m²
Baie 11,79 m²
Baie 8,16 m²
Grup sanitar 2,47 m²
Hol 5,83 m²
Hol 5,01 m²
Vestibul 6,62 m²
Logie 12,87 m²
Terasa 20,04 m²
Suprafata utila 193,48 m²
Suprafata totala 226,39 m²
ap.33